Metodologia

Com treballem?

 • Volem promoure el desenvolupament personal, emocional, cognitiu i social de cada alumne/a amb l’objectiu d’EDUCAR PERSONES oferint una educació integral, que els permeti créixer per arribar a ser membres actius de la societat tot adquirint i respectant els valors i les normes de convivència.

 • Veiem els infants com éssers proveïts d’enormes potencialitats, cada un amb unes necessitats i un ritme de desenvolupament diferents que volem respectar.

 • Fomentem un pensament crític i reflexiu, que a cadascú li permeti pensar i plantejar-se qüestions abans de prendre una decisió i li doni la possibilitat d’actuar per sí mateix.

 • Entenem que el paper dels i les mestres és el d’acompanyar el procés d’aprenentatge i creixement dels infants.

 • Ajudem als alumnes, mitjançant la resolució dels conflictes, el treball de les emocions i les relacions en un ambient tranquil i distés, a que se sentin bé, a gust, acollits i estimats per a que puguin ser feliços i siguin capaços de fer feliços a la resta de les persones de la comunitat.

 • Defensem un aprenentatge:

  • Funcional que parteixi de les necessitats i dels interessos reals dels infants.

  • Significatiu on cada alumne/a construeix el seu propi aprenentatge partint dels coneixements previs que ja té adquirits i pugui anar desenvolupant al màxim les seves capacitats.

  • Cooperatiu on la participació de tots i totes és imprescindible en la consecució de petits reptes. Totes les aportacions són acceptades, no hi ha una única solució i és col·laborant amb el grup que anem construint nous coneixements.

 • Incorporem la recerca en el procés d’aprenentatge de l’alumne que suposa cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

 • Implementem el treball en forma de contextes on es potencia el raonament lògic, la creativitat i l’expressió oral de manera cooperativa, participativa i engrescadora.

 • Potenciem l’ús de materials que fan que les activitats siguin més motivadores, enriquidores i ajudin a la comprensió i interiorització de continguts.

 • Introduïm progressivament la pràctica autònoma, alhora que la pràctica compartida i l’aprenentatge cooperatiu entre iguals.

 • Activem la comunicació, el diàleg i la discussió, en petit i en gran grup, per construir coneixement de forma compartida.

 • Compensem el treball realitzat en l’àmbit escolar realitzant sortides, excursions i colònies que facilitin la connexió entre l’escola i l’entorn i la transferència de coneixements adquirits, per tal de poder potenciar la seva utilitat i funcionalitat a situacions quotidianes i pràctiques.

 • Possibilitem que cada mestre s’especialitzi en aquella àrea en la que es trobi més preparat amb la finalitat de potenciar al màxim les competències a treballar en l’alumnat, i així contribuir a la seva formació, tant a nivell personal, com acadèmica.

 • Apostem per una metodologia d’ensenyament-aprenentatge en que la investigació, l’experimentació i la innovació han estat i són una característica del sistema a implementar. Es tracta d’una metodologia que es desenvolupa en el marc teòric competencial concretat en activitats d’aula que comporten canvis metodològics en la nostra pràctica educativa i organitzatius en el nostre funcionament. Aquest sistema requereix d’una organització diferent de les aules, així com la introducció d’algun element que ofereix la possibilitat a l’alumnat de disposar d’un espai per poder expressar les seves vivències, mostrar els seus sentiments i relacionar-se amb els altres.

Castell de Siurana,1 - 43850 - Cambrils - T. 977 378 722 - F. 977 378 723 - e3010581@xtec.cat