Trets d’identitat

Trets d'Identitat

Aquí podeu veure els trets que ens defineixen
ESCOLA INCLUSIVA
L’escola contribueix a desenvolupar en l’alumnat totes les habilitats tècniques i socials que són necessàries per Fer, Ser, Conèixer i Conviure en la societat.

ESCOLA QUE OFEREIX UNA EDUCACIÓ INTEGRAL
L’escola proposa estratègies per tal de desenvolupar la capacitat de relació harmònica de l’individu amb sí mateix i amb les altres persones. Proposant la resolució de conflictes de manera democràtica i amb una actitud d’escolta activa.
ESCOLA QUE EDUCA EN LA SOSTENIBILITAT
L’escola dins del programa d’Escoles Verdes transmet valors de respecte al medi ambient i valors de la cultura de la sostenibilitat.
ESCOLA OBERTA
L’escola incentiva la col·laboració, el compromís i la responsabilitat de tots els membres de la Comunitat Educativa: mestres, alumnat, famílies, associacions i entitats locals per ser una escola de tots i totes, oferint un tracte basat en el diàleg i la reflexió.
ESCOLA QUE APOSTA PER LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
L’escola promou iniciatives, programes educatius i projectes d’innovació pedagògica i curricular, així com la incorporació de les noves tecnologies com un dels motors de canvi del sistema educatiu.
ESCOLA QUE PROMOU EL TREBALL PER COMPETÈNCIES
L’escola aposta pel Sistema Amara Berri que té una experiència de 44 anys i compta amb una base pedagògica molt fonamentada. És tracta d’un projecte global per al desenvolupament de competències, en el que l’eix del projecte educatiu és la concepció que es té de l’alumnat, concebent a cada alumne com un ser global. Té en compte la persona, el seu desenvolupament emocional, social, cognitiu, els seus interessos i motivacions, entre els que el joc adquireix un valor rellevant. Cada persona és diferent de les altres, parteix d’un esquema conceptual i emocional determinat i té el seu propi potencial. El concepte d’individualització està estretament lligat al concepte de diferència, de diversitat, englobant en ell a totes i a cadascuna de les persones que formem part de la Comunitat Escolar.

Projecte de Direcció
Projecte Educatiu
Projecte de Convivència
Perfil Equip Directiu
Projecte lingüístic
Estratègia digital de centre